Faculty

Bo Zhang

Director

Jun Zhu

Co-Director

Xiaolin Hu

Associate Professor

Jianmin Li

Associate Professor

Postdocs

Hang Su

Social Media, Medical Image Analysis

Dong Yan

Topic Modeling

Graduate Students

Bei Chen

RegBayes,Topic Modeling

Wei Li

Multimedia Analysis

Wenbo Hu

Large Scale Machine Learning

Juzheng Li

interest

Tian Tian

Crowdsourcing

Jianfei Chen

Large Scale Machine Learning

Xi Chen

Deep Learning

Eloi Delebarre

Nonparametric Bayes

Chao Du

interest

Chongxuan Li

Deep Learning

Chang Liu

interest

Jingwei Zhuo

Time Series

Yucen Luo

interest

Yong Ren

interest

Jiaxin Shi

interest

Yulong Wang

Deep Learning

Shifeng Zhang

interest

Zihao Xiao

Brain-Inspired Computing

Yichi Zhou

interest

Wenhao Zhang

Sentiment Analysis

Undergraduate Students

Jiaxuan You

Learning From Crowds

Jialian Li

interest

Yanze Min

interest

Haosheng Zou

Deep Learning

Kun Xu

Generative Model, Image Analysis

Chengxu Zhuang

interest

Jiaming Song

interest

Yang Song

interest

Yuan Yang

Topic Modeling

Zhijie Deng

Deep Learning

Binghong Chen

Topic Modeling, Sparse Learning

Shengyang Sun

RegBayes

Jiarui Lu

Topic Modeling

Alumni